Asekuracja na dachach

Praca na dachach obarczona jest ryzykiem upadku z wysokości. Zagrożenie stanowi nie tylko praca wykonywana przy krawędzi, lecz również w pobliżu świetlików i klap dymowych nie stanowiących zabezpieczenia przed upadkiem. Obecnie na dachach znajduje się szereg urządzeń wymagających cyklicznej konserwacji. Dachy są odśnieżane, rynny czyszczone, coraz częściej zainstalowane są tam systemy dostępowe do elewacji  – prace te wymagają przebywania na stanowiskach pracy na których upadek z wysokości stanowi największe zagrożenie. 

W związku z tym, praca na dachu powinna być prowadzona w sposób bezpieczny. Już od samego początku inwestor i projektant są odpowiedzialni za takie zaprojektowanie budynku aby jego użytkowanie było bezpieczne i zgodne z  wymogami przepisów BHP (prawo budowlane).

W zależności od odpowiednio dobranego zabezpieczenia na dachach, pracodawca ma możliwość opracowania karty oceny ryzyka zawodowego, przeszkolenia pracowników oraz wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Następnym ogniwem odpowiadającym za bezpieczeństwo na budynku jest właściciel i administrator obiektu, który dopuszczając do pracy pracowników firm zewnętrznych  powinien wyznaczyć koordynatora ds. BHP koordynującego pracę tych firm. Zadaniem koordynatora jest ustalenie wspólnie z przedstawicielami firm zewnętrznych czy ich instrukcja bezpieczeństwa i stosowany sprzęt ochrony indywidualnej umożliwiają wykonanie pracy bezpiecznie. Wielokrotnie wymogi minimalne są odgórnie narzucane na podwykonawców i dotyczą wszystkich osób przebywających na danym terenie.

W zależności od rodzaju dachu, typu pracy i jej częstotliwości, stosuje się różne typy zabezpieczenia przed upadkiem (zgodnie z oceną ryzyka przeprowadzoną dla takiego stanowiska pracy).

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z dachu możemy zastosować następujące rozwiązania (przedstawione zgodnie z hierarchią doboru):

  • eliminacja pracy na wysokości – np. wybudowanie attyk o wysokości 1,5m, zamocowanie krat na świetlikach i klapach dymowych czyli rozwiązań po zastosowaniu których, pracownik (zgodnie z prawem) nie będzie wykonywał pracy na wysokości.
  • bierne ograniczenie pola pracy – zamocowanie balustrad lub siatek asekuracyjnych ograniczających pole pracy
  • czynne ograniczenie pola pracy – zmocowanie pojedynczych punktów asekuracyjnych lub systemów linowych oraz zastosowanie takiego sprzętu ochrony indywidualnej aby upadek nie był możliwy do zaistnienia.
  • czynne ograniczenie długości i skutków spadania – zmocowanie pojedynczych punktów asekuracyjnych lub systemów linowych oraz zastosowanie sprzętu powstrzymującego upadek.

Katalog produktów