Polityka Jakości

Jakość w firmie jest traktowana jako wartość nadrzędna dotycząca nie tylko produktów i usług, ale również odnosząca się do wszelkich działań wewnątrz firmy i w jej otoczeniu.

Polityka jakości ASSECURO określa kierunki działania zmierzające do:

  • zapewnienia warunków stałego rozwoju dla firmy;
  • zapewnienia klientowi bezpieczeństwa poprzez dostarczanie produktów i usług o wysokiej jakości oraz stworzenie kompleksowej oferty współpracy opartej na zaufaniu, profesjonalizmie i stabilności;
  • doskonalenia metod pracy i stwarzania warunków do rozwoju pracowników;
  • doskonalenia jakości zarządzania na każdym poziomie, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością;
  • budowania trwałych, więzi z dostawcami materiałów i towarów, współdziałającymi w ramach jednego łańcucha dostaw;
  • spełnienia mających zastosowanie wymagań, w tym wymagań prawnych związanych z zakresem działalności.

W realizacji Polityki Jakości uczestniczą wszyscy pracownicy firmy, a nad jej prawidłową realizacją czuwa dyrekcja, pełnomocnik ds. jakości oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne działy.
Polityka Jakości podlega stałemu przeglądowi, realizowanemu przez kierownictwo podczas przeglądu zarządzania.

Warszawa, styczeń 1998
Aktualizacja 05.01.2018