Zakres działań serwisowych


Serwis ASSECURO wykonuje:
      
1. Przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Ze względu na specyfikę Środków Ochrony Indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości (zgodnie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) - wdrażająca dyrektywę dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG,  są to środki ochrony indywidualnej zaliczane do środków o złożonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony przed zagrożeniem życia lub przed zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia ciała), bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa użytkownika jest dokonywania przeglądów każdorazowo przed użyciem oraz przeglądów okresowych. Sprzęt do pracy na wysokości powinien być użytkowany jedynie przez osoby przeszkolone w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.


Przeglądy przed użyciem.
Każdorazowo przed użyciem sprzęt powinien zostać poddany kontroli. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika uszkodzeń, braku kompletności, sprzęt należy wycofać
z użytkowania i przekazać do przeglądu osobie uprawnionej.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości oraz bezpiecznego użytkowania sprzętu. Użytkownik, który brał udział w takim szkoleniu potrafi ocenić stan techniczny sprzętu  który użytkuje.


Przeglądy okresowe.
Kolejnym etapem bezpieczeństwa użytkownika jest prowadzenie regularnych, okresowych przeglądów sprzętu. Częstotliwość prowadzenia przeglądów uzależniona jest od charakterystyki użytkowania sprzętu – jednak przeglądy powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 365).  Przeglądów okresowych powinna dokonywać osoba kompetentna w tym zakresie oraz w ścisłej zgodności z procedurami producenta.

2. Przeglądy okresowe i serwis stałych systemów asekuracyjnych.

3. Przeglądy okresowe i serwis sprzętu do podnoszenia i dźwigania.

4. Przeglądy okresowe i  serwis urządzeń następujących marek: